ISOPROPANOL 1L

149,00 kr.

Isopropanol bruges til at fjerne og opløse uhærdet resin fra printede emner.

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Sikkerhedserklæring
Brugsanvisning

Isopropanol is a highly volatile, flammable, colorless, clear liquid that is used in FDM 3D printing for cleaning components, build plates, and for smoothing certain materials. For SLA and DLP prints Isopropanol can be used to remove and dissolve uncured resin from 3D prints. Because of its rapid evaporation, it dries quickly. Therefore, the container should not be open longer than necessary. 

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.


For cleaning build plates and components

For good results diluted to 70% isopropanol and 30% distilled water.

For smoothing FDM 3D prints

Follow the instructions of the smoothing device manufacturer.

For removing uncured Resin from SLA or DLP

Wear gloves to handle resin cleaner. Submerging the finished print in the resin cleaner for 1 to 5 minutes. Check every minute on the pro- cess and shake the model in the solution to enhance the removal. After the successful removal of uncured resin, let the model dry and cure according to manufacturer guidelines.